رسالت انجمن

رسالت انجمن ایجاد فضایی برای تبادل اندیشه و آرای اندیشمندان، ارتقای سطح علمی پژوهشگران و متخصصان و نیز آشنا کردن عموم مردم با پیشرفت های دانش تخصصی با زبان ساده می باشد .
  • دکتر جبل عاملی
  • مهندس فتاح (وزیر نیرو)
  • دیدار وزیر از نمایشگاه