انجمن مهندسی ارزش ایران- کنفرانس دوم
بیانیه کنفرانس دوم

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بیانیه پایانی دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

با توجه به سند چشم‌انداز بیست ساله کشور و با در نظر گرفتن اینکه صرفه‌جویی ملی و پیشگیری از اسراف و تبذیر وظیفه ملی و دینی هر ایرانی است و با پذیرش این واقعیت که روش‌شناسی ارزش به عنوان یک ابزار کارا و راهبردی در سطح جهان، برای ارتقای نوآوری و صرفه‌جویی ملی شناخته شده است، کنفرانس پیشنهاد می‌نماید موارد زیر مورد توجه و اقدام ویژه مسئولان قرار گیرد.

1- با توجه به اینکه اجرای ماده 31 قانون برنامه چهارم توسعه می‌تواند زمینه‌ساز صرفه‌جویی در هزینه‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با استفاده از مهندسی ارزش باشد، از این رو کنفرانس درخواست می‌کند نسبت به تسریع در اجرای مفاد ماده مذکور اقدام شود.

2- کنفرانس به خاطر مصالح و صرفه‌جویی ملی و تسریع در برقراری عدالت اجتماعی، از دولت درخواست می‌کند که پروژه‌های بزرگ، پیچیده، تکرارپذیر و با ریسک بالا، مهندسی ارزش شود و نتایج حاصله ممیزی و ارزیابی گردد.

3- کنفرانس توصیه می‌نماید وزارتخانه‌ها و سازمان‌های بخش دولتی و عمومی یکنفر را به عنوان مشاور یا مدیر برنامه ارزش ( Value planner ) زیر نظر بالاترین مدیر اجرایی واحد مربوطه تعیین نماید تا با هماهنگی نسبت به گسترش فرهنگ ارزش و تعیین طرح‌ها و پروژه‌هایی که باید مهندسی ارزش شوند و ارائه برنامه و گزارش سالانه اقدام گردد.

4- کنفرانس برای موفقیت مدیریت ارزش در سازمان‌ها توصیه می‌نماید، برنامه آموزش سه ساله مدیریت ارزش تهیه شود و تمام کسانی که واجد شرایط خواهند بود حسب مورد سطوح مختلف آموزش مهندسی ارزش را بگذرانند تا به این وسیله در فرهنگ‌‌سازی مدیریت ارزش تسریع گردد.

5- با توجه به اثرات ارزنده مدیریت ارزش در صرفه‌جویی ملی، کنفرانس از رسانه ملی دعوت می‌نماید، امکانات لازم را برای گسترش فرهنگ ارزش در اختیار انجمن قرار دهد و انجمن مهندسی ارزش ایران نیز پیگیری لازم را در مورد استفاده از امکانات رسانه ملی برای گسترش فرهنگ ارزش به عمل آورد.

6- با توجه به اهمیت مهندسی و مدیریت ارزش، پیشنهاد می‌شود که در برنامه آموزشی دانشگاه‌های کشور، آموزش مدیریت یا روش‌شناسی ارزش گنجانده شود.

7- کنفرانس از انجمن مهندسی ارزش ایران به عنوان یک نهاد علمی، ملی و غیردولتی درخواست می‌نماید، مشارکت و پیگیری لازم را در انجام بندهای 6 گانه فوق به عمل آورد.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.100.34.fa
برگشت به اصل مطلب