انجمن مهندسی ارزش ایران- سرفصلهای آموزشی
سطح 1

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

 سرفصل برنامه‌های آموزشی سطح 1: آشنایی با مهندسی ارزش

 هدف دوره:

  آشنایی با کلیات و مبانی متدولوژی مهندسی‌ارزش و بیان مفاهیم و ضرورت به‌کارگیری رویکرد مهندسی ارزش

 محتوای دوره:

  1. مباحث مقدماتی
  2. ضرورت توجه به مهندسی ارزش
  3. تاریخچه و سیر تحولات در مهندسی ارزش
  4. جایگاه قانونی مهندسی ارزش
  5. تعاریف مهندسی ارزش
  6. بیان تجارب و دستاورهای بکارگیری مهندسی ارزش
  7. مباحث تکمیلی
  8. پرسش و پاسخ

  پیش نیاز: ندارد

مدت برگزاری4 ساعت

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.101.18.fa
برگشت به اصل مطلب