انجمن مهندسی ارزش ایران- سرفصلهای آموزشی
سطح 2

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 سرفصل برنامه های آموزشی سطح 2: دوره آموزشی مهندسی ارزش
 

هدف دوره:

  آشنا یی با متدولوژی مهندسی ارزش از طریق یک مثال آموزشی در قالب یک کار گروهی.

  در این دوره فاز اطلاعات و تحلیل کارکرد به صورت کار گروهی بر روی یک مثال آموزشی انجام می شود.

محتوای دوره:

  مباحث مقدماتی

 •    تعریف شاخص ارزش و روش های افزایش آن
 •    مفاهیم مرتبط با مهندسی ارزش
 •    معرفی برنامه کاری مهندسی ارزش (سازماندهی – کارگاه – فعالیت‌های تکمیلی)
 •  سازماندهی مطالعات (بیان تئوری و کارگروهی)
 •    چگونگی انتخاب پروژه
 •    تشریح فاز پیش مطالعه
 •    معرفی مساله تحت مطالعه
 •    تشریح فاز اطلاعات

  تحلیل کارکرد (بیان تئوری و کارگروهی)

 •  بحث مقدماتی دررابطه با تعریف کارکرد
 •  تعریف و تدوین کارکردها و دسته بندی آنها
 •  تحلیل کارکرد و رسم دیاگرام FAST مثال آموزشی

  خلاقیت

 •  بیان مفاهیم مرتبط با خلاقیت

  ارزیابی

 •  بیان چگونگی ارزیابی ایده‌ها (شرح تکنیک های ارزیابی)

  بسط و توسعه،‌ ارائه و نتیجه گیری

 •  تشریح فاز بسط و توسعه

  پیش نیاز: دوره آموزشی سطح ١

مدت برگزاری16 ساعت (دو روز)

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.101.19.fa
برگشت به اصل مطلب