انجمن مهندسی ارزش ایران- سرفصلهای آموزشی
مدول 1

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 کارگاه آموزشی مدول I – دوره تخصصی مهندسی ارزش

 

  هدف دوره :

  . متدولوژی مهندسی ارزش تحت یک مثال واقعی(در ابعاد کوچک) تدریس خواهدشد.در این دوره فرآیند مهندسی‌ارزش بر روی یک پروژه کوچک با تاکید ویژه بر فاز اطلاعات؛تحلیل کارکرد؛و خلاقیت برگزار خواهدشد.(شرکتها و سازمانهای متقاضی می‌توانند پروژه واجد شرایط خود را معرفی نمایند).

 

  محتوای دوره :

 •  تشریح برنامه‌کاری کارگاه
 •  گزارش پروژه و دریافت نقطه نظرات اعضا تیم مهندسی ارزش
 •  تهیه خلاصه طرح و مشخص کردن محدوده‌ کاری، معیارهای تصمیم‌گیری، محدودیت‌ها
 •  ادامه تهیه خلاصه طرح اولیه و مشخص کردن معیارهای طراحی
 •  تشریح فاز تحلیل کارکرد
 •  تهیه مدل هزینه - مشخص کردن کارکرد اجزاء
 •  سازماندهی کارکردها- ترسیم دیاگرام FAST
 •  تشریح تئوریهای فاز خلاقیت
 •  انجام کارگروهی ارائه ایده‌ها
 •  غربال کردن اولیه ایده‌ها
 •  ارزیابی ایده‌ها و استخراج ایده‌های مناسب
 •  انتخاب ایده‌های مناسب و توصیه‌های پیشنهادی
 •  کار گروهی – تشریح روش Smart و ارزیابی مجدد ایده‌ها
 •  ارزیابی ایده ها
 •  انتخاب ایده‌های مناسب برای بسط و توسعه
 •  تقسیم اعضای تیم جهت بسط و توسعه ایده‌ها
 •  بسط و توسعه ایده ها
 •  ارائه اولیه گزارش کارگاه
 •  ارائه گزارش نهائی کارگاه (به صورت شفاهی)

 پیش نیاز : دوره آموزشی سطح 1

  مدت برگزاری : 40 ساعت  (5 روز)

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.101.31.fa
برگشت به اصل مطلب