انجمن مهندسی ارزش ایران- اعضای حقوقی
قابل توجه اعضای حقوقی محترم انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  قابل توجه اعضای حقوقی محترم انجمن

  فهرست اعضای محترم حقوقی انجمن مهندسی ارزش ایران که عضویت خود را به روز کرده اند و با توجه به فراخوان انجمن، موافقت نموده اند امکان دسترسی مشخصات شرکت یا موسسه آنها در وبگاه انجمن فراهم شود، به شرح زیر برای دسترسی علاقمندان درج می شود . بدیهی است هریک از اعضای حقوقی انجمن که عضویت خود را روز آمد نمایند و تمایل به فراهم شدن امکان دسترسی علاقمندان، به مشخصات شرکت یا موسسه آنها باشند به آدرس های زیر اضافه خواهد شد. 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.109.137.fa
برگشت به اصل مطلب