انجمن مهندسی ارزش ایران- اعضای حقوقی
قابل توجه اعضای حقوقی محترم انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  قابل توجه اعضای حقوقی محترم انجمن
 

فهرست اعضای محترم حقوقی انجمن مهندسی ارزش ایران که عضویت خود را به روز کرده اند و با توجه به فراخوان انجمن، موافقت نموده اند امکان دسترسی مشخصات شرکت یا موسسه آنها در وبگاه انجمن فراهم شود، به شرح زیر برای دسترسی علاقمندان درج می شود. بدیهی است هریک از اعضای حقوقی انجمن که عضویت خود را روز آمد نمایند و تمایل به فراهم شدن امکان دسترسی علاقمندان، به مشخصات شرکت یا موسسه آنها باشند به آدرس های زیر اضافه خواهد شد. 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.109.137.fa
برگشت به اصل مطلب