انجمن مهندسی ارزش ایران- آئین نامه‌ها
کمیته همایش‌ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  آئین‌نامه کمیته همایش‌های علمی انجمن مهندسی ارزش ایران

  

  این آئین‌نامه به منظور ساماندهی و وحدت رویه در برگزاری کمیته همایش‌های علمی در انجمن مهندسی ارزش ایران تهیه و تنظیم شده است.
 

  الف: تعاریف

  ماده 1 - همایش: به سمینار، کنفرانس، کنگره و یا هرگونه تجمعی گفته می‌شود که طی آن متخصصان و محققان و کارشناسان جهت ارائه مقالات، گزارشات علمی و فنی، ایراد سخنرانی و بحث و تبادل نظر پیرامون یک موضوع مرتبط با مهندسی ارزش و کاربرد آن برای مدت معین تشکیل می‌دهند.

  ماده 2 - موسسه: به کلیه سازمانها، ارگانها و نهادهایی گفته می‌شود که در برگزاری همایش فعالیت داشته باشند.

  ماده 3 - ستاد برگزاری: ستادی است که در مورد سیاست‌گزاری های کلی همایش، کمیته اجرایی و تعیین دبیر همایش تصمیم می‌گیرد و اعضای آن را رئیس هیات مدیره انجمن بعنوان رئیس ستاد، اعضای هیات مدیره انجمن ، پیشنهاددهنده همایش، و نمایندگان موسسات ذیربط و همچنین سایر افراد علاقمند به همکاری‌های مالی و معنوی تشکیل می‌دهند که توسط رئیس ستاد دعوت می‌شوند.

  ماده 4 - کمیته اجرائی: مسئولیت مستقیم برگزاری همایش و پیاده نمودن سیاستهای مصوب ستاد بعهده این کمیته است، و اعضای آن را پیشنهاددهندگان برگزاری، رئیس ستاد یا نماینده وی و حداقل دو نفر دیگر متناسب با موضوع همایش با نظر رئیس ستاد تشکیل می‌دهند.

  ماده 5 - دبیر همایش: یکی از اعضای فعال و علاقمند کمیته اجرائی که عضو پیوسته انجمن مهندسی ارزش ایران باشد با انتخاب ستاد برگزاری و حکم رئیس ستاد به سمت دبیر همایش منصوب می‌شود.
 

  ب: شرایط برگزاری همایش

  ماده 6 - برگزاری همایش با تکمیل و ارائه فرم درخواست برگزاری همایش (پرسشنامه 1) و فرم برآورد هزینه همایش (پرسشنامه 2) توسط پیشنهاددهنده و تصویب هیات مدیره انجمن مهندسی ارزش ایران انجام می‌شود.

  ماده 7 - گزارش توجیهی پیشنهاددهنده برگزاری همایش با برنامه زمانی و برآورد هزینه و پیشنهاد منابع مالی همراه می‌باشد.

  

  ج: وظایف دبیر همایش

  ماده 8 - هماهنگی های لازم با مسئولان ذیربط، در ارتباط با هرگونه برنامه‌های جنبی همایش نظیر نمایشگاه، بازدید علمی، دوره‌های آموزشی، سفرهای سیاحتی، برگزاری آزمونها و غیره

  ماده 9 - تشکیل منظم جلسات کمیته اجرائی و ارائه صورتجلسات مربوط به رئیس ستاد

  ماده 10 - انجام کلیه مکاتبات همایش با رعایت مقررات مصوب انجمن

  ماده 11 - پیگیری و نظارت در چارچوب پوسترها، اطلاعیه‌های تبلیغاتی ومجموعه مقالات

  ماده 12 - تامین امکانات و تجهیزات و تدارکات لازم در برگزاری همایش

  ماده 13 - تشکیل کمیته‌های جانبی نظیر کمیته علمی، کمیته جذب همکاری، ....
 

  د: متفرقه

  ماده 14 - حق‌الزحمه دبیر و اعضای کمیته اجرائی متناسب با کل اعتبار دریافتی بابت برگزاری توسط ستاد برگزاری تعیین می‌شود. حق‌الزحمه دیگر افراد همکار به پیشنهاد دبیر همایش برحسب مدت ارائه خدمات و تائید کمیته اجرائی پرداخت می‌شود. پرداخت 50% از حق‌الزحمه ‌های مصوب منوط به پایان موفق برگزاری و نظرخواهی افراد شرکت کننده در همایش و ارائه گزارش علمی و مالی مورد تصویب ستاد برگزاری و در صورت وجود درآمد مازاد بر هزینه همایش است.

  ماده 15 - مرجع رسیدگی و پیگیری مواد این آئین‌نامه رئیس هیات مدیره انجمن مهندسی ارزش ایران است که در نهایت گزارش نهایی همایش را به تصویب هیات مدیره خواهد رساند.

  ماده 16 - کلیه درآمدها به حساب انجمن واریز وهزینه‌ها به حساب انجمن منظور می‌شود.

  ماده 17 - این آئین‌نامه در 17 ماده همراه با دو فرم پرسشنامه ضمیمه آن در تاریخ 16/6/1383 به تصویب هیات مدیره انجمن رسیده است.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.113.59.fa
برگشت به اصل مطلب