انجمن مهندسی ارزش ایران- کمیته حمل و نقل
جلسه سوم کمیته حمل و نقل انجمن مهندسی ارزش ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  جلسه سوم کمیته حمل و نقل انجمن مهندسی ارزش ایران در روز چهارشنبه مورخ 20/6/87 در محل شرکت اندیشگاه و مهندسی ارزش برگزار گردید.

  در این جلسه موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

  - پیش‌نویس اولیه آیین‌نامه انضباطی

  - پیش‌نویس اولیه اهداف کمیته

  - صفحات کمیته در سایت انجمن

  - نحوه همکاری کمیته در کنفرانس انجمن مهندسی ارزش ایران

  - تهیه بانک اطلاعات اعضای حمل و نقلی جهت عضویت در کمیته

  - تصمیم‌گیری در خصوص جایگزینی اعضای اصلی با میزان غیبت غیرمجاز

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.122.167.fa
برگشت به اصل مطلب