انجمن مهندسی ارزش ایران- دستور العمل های قانونی
دستور العمل های قانونی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دستور العمل تهیه، ارایه و بررسی پیشنهادهای تغییر با نگاه مهندسی ارزش 

دستور العمل تهیه و ارسال گزارش سالانه پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش 

دستور العمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مهندسی ارزش

مجموعه دستور  العمل های مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.137.256.fa
برگشت به اصل مطلب