انجمن مهندسی ارزش ایران- اسامی هیات مؤسسین انجمن مهندسی ارزش ایران
اسامی هیات مؤسسین انجمن مهندسی ارزش ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

1- آقای دکتر رضا اردکانیان - معاون وقت وزارت نیرو در امور آب و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

2- آقای دکتر عباس افشار - عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

3- آقای مهندس عزیزاله بابایی- مدیر عامل وقت شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

4- آقای مهندس مهدی تفضلی- معاون فنی وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

5- آقای دکتر رضا توکلی مقدم - عضو هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران

6- آقای دکتر ابراهیم ثنایی- عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

7- آقای دکتر محمد سعید جبل عاملی- عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

8- آقای مهندس علی اصغرجلال زاده- رئیس هیات مدیره شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

9- آقای دکتر محسن حامدی- عضو هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران

10- آقای دکتر علیرضا رهایی- عضو هیات علمی دانشگاه امیر کبیر

11- آقای دکتر محمد حسین سلیمی- عضو هیأت علمی و رئیس وقت دانشکده صنایع دانشگاه امیر کبیر

12- آقای دکتر سعید سهراب پور- عضو هیات علمی و رئیس وقت دانشگاه صنعتی شریف

13- آقای دکتر مسعود شریعت پناهی- عضو هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران

14- آقای دکتر احمد صبوری قمی- عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی

15- آقای دکتر یعقوب قلی پور- عضو هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران

16- آقای دکتر محمد تقی کاظمی - عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

17- آقای دکتر مسعود تابش - عضو هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.148.343.fa
برگشت به اصل مطلب