انجمن مهندسی ارزش ایران- اسامی اعضای هیات موسس انجمن مهندسی ارزش ایران (اعضای افتخاری)
اسامی اعضای هیات موسس انجمن مهندسی ارزش ایران (اعضای افتخاری)

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 
                                                     
 

1-آقای دکتر رضا اردکانیان - معاون وقت وزارت نیرو در امور آب و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف 

 
 

2-آقای دکتر عباس افشار - عضو هیات علمی دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

 
 

3-آقای مهندس عزیزاله بابایی- مدیر عامل وقت شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس 

 
 

4-آقای مهندس مهدی تفضلی- معاون فنی وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 
 

5-آقای دکتر رضا توکلی مقدم - عضو هیات علمی گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران 

 
 

6- آقای دکتر ابراهیم ثنایی- عضو هیات علمی دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران 

 
 

7- آقای دکتر محمد سعید جبل عاملی- عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران 

 
 

8- آقای مهندس علی اصغرجلال زاده- رئیس هیات مدیره شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

 
 

9- آقای دکتر محسن حامدی- عضو هیات علمی گروه مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تهران

 
 

10- آقای دکتر علیرضا رهایی- عضو هیات علمی دانشکده صنایع دانشگاه امیر کبیر

 
 

11- آقای دکتر محمد حسی حسین سلیمی- عضو هیأت علمی و رئیس وقت دانشکده صنایع دانشگاه امیر کبیر 

 
 

12- آقای دکتر سعید سهراب پور- عضو هیات علمی و رئیس وقت دانشکده عمران دانشکده فنی دانشگاه صنعتی شریف

 
 

13- آقای دکتر مسعود شریعت پناهی- عضو هیات علمی گروه مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تهران

 
 

14- آقای دکتر  احمد صبوری قمی- عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی 

 
 

15- آقای دکتر یعقوب قلی پور- عضو هیات علمی گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران

 
 

16-آقای دکتر محمد تقی کاظمی - عضو هیات علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف 

 
 

17-آقای دکتر مسعود تابش - عضو هیات علمی  گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران 

 
 
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.152.350.fa
برگشت به اصل مطلب