انجمن مهندسی ارزش ایران- تاریخچه
تاریخچه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

تفکر تشکیل انجمن مهندسی ارزش ایران از سال 1378 در ایران با انتخاب هیات موسس شکل گرفت. در این زمان به موازات ترجمه مقالات و کتابهای مهندسی ارزش به زبان فارسی، برگزاری سمینارها و جلسات متعدد آموزشی نیز با حضور متخصصان بین المللی و خبرگان داخل در این فن به انجام رسید.


سرانجام انجمن مهندسی ارزش ایران در سال 1381 تشکیل و در کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری مورد تأیید قرار گرفت و طی نامه شماره 1446/3   مورخ  18/3/81  ابلاغ شد.

انجمن در تاریخ 9/2/82 تحت شماره 1524 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسید. آگهی تاسیس انجمن در روزنامه رسمی مورخ 6/3/82 شماره 16963 منتشر گردید .

اسامی اعضای هیات موسس که بنیان گذار انجمن در ایران شدند به شرح زیر است:

1-آقای دکتر رضا اردکانیان - معاون وقت وزارت نیرو در امور آب و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

2-آقای دکتر عباس افشار - عضو هیات علمی دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

3-آقای مهندس عزیزاله بابایی- مدیر عامل وقت شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس 

4-آقای مهندس مهدی تفضلی- معاون فنی وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

5-آقای دکتر رضا توکلی مقدم - عضو هیات علمی گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران

6- آقای دکتر ابراهیم ثنایی- عضو هیات علمی دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران 

7- آقای دکتر محمد سعید جبل عاملی- عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران 

8- آقای مهندس علی اصغر جلال زاده- رئیس هیات مدیره شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

9- آقای دکتر محسن حامدی- عضو هیات علمی گروه مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تهران

10- آقای دکتر علیرضا رهایی- عضو هیات علمی دانشکده صنایع دانشگاه امیر کبیر

11- مرحوم دکتر محمد حسین سلیمی- عضو هیات علمی و رئیس وقت دانشکده صنایع دانشگاه امیر کبیر 

12- آقای دکتر سعید سهراب پور- عضو هیات علمی دانشکده عمران دانشکده فنی دانشگاه صنعتی شریف

13- آقای دکتر مسعود شریعت پناهی- عضو هیات علمی گروه مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تهران

14- آقای دکتر  احمد صبوری قمی- عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی

15- آقای دکتر یعقوب قلی پور- عضو هیات علمی گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران

16-آقای دکتر محمد تقی کاظمی - عضو هیات علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف 

17-آقای دکتر مسعود تابش - عضو هیات علمی  گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران 

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.55.10.fa
برگشت به اصل مطلب