انجمن مهندسی ارزش ایران- هیئت مدیره
هیئت مدیره

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 
اعضای هیات مدیره و بازرسان انجمن
 
نام و نام خانوادگی سمت
جناب آقای مهندس علی اصغر جلال زاده عضو هیأت مدیره انجمن
جناب آقای مهندس داود رحمانیان عضو هیأت مدیره انجمن
جناب آقای دکتر مجید پرچمی جلال عضو هیأت مدیره انجمن
جناب آقای دکتر محمود بهنیا عضو هیأت مدیره انجمن
جناب آقای دکتر علی مریدی عضو هیأت مدیره انجمن
جناب آقای دکتر شهاب عراقی نژاد عضو هیأت مدیره انجمن
جناب آقای دکتر محمد مهدی رجبی عضو هیأت مدیره انجمن
جناب آقای دکتر علیرضا میر محمد صادقی عضو هیأت مدیره انجمن (عضو علی البدل)
جناب آقای دکتر خداداد واحدی عضو هیأت مدیره انجمن (عضو علی البدل)
جناب آقای مهندس ابوالفضل ملک محمدی بازرس انجمن
جناب آقای مهندس هادی شکیبا زاهد بازرس انجمن
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.58.14.fa
برگشت به اصل مطلب