انجمن مهندسی ارزش ایران- اخبار انجمن
برنامه آموزشی سال 1387

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  برنامه آموزشی  سال 1387 انجمن مهندسی ارزش ایران

  انجمن‌ مهندسی ‌ارزش‌ ایران در راستای گسترش و نهادینه سازی فرهنگ مهندسی ‌ارزش برنامه آموزشی سال 1387 را به‌شرح ذیل اعلام می‌نماید.

  دوره آموزشی سطح ١ (آشنایی با مهندسی‌ارزش)

  پیش نیاز : ندارد

  مدت برگزاری : 4 ساعت

 

  کد دوره

  زمان برگزاری

 

 

  87143

  25/02/87

 

 

  87144

  19/04/87

 

 

  87145

  06/06/87

 

 

  87146

  01/08/87

 

 

  87147

  87148

 

  04/10/87

  21/12/87

 

 

 

  هزینه دوره برای هر نفر :000/500هزار ریال

  دوره آموزشی سطح 2

  پیش نیاز : دوره سطح ١

  مدت برگزاری: 16 ساعت (2روز)

 

  کد دوره

  زمان برگزاری

 

 

  87221

  23-22/3/87

 

 

  87222

  87223

 

  18-17/07/87

  17-16/11/87

 

 

 

  هزینه دوره برای هر نفر: 000/200/1 ریال 

  دوره آموزشی سطح 3

  پیش نیاز : دوره سطح 2

  مدت برگزاری: 24 ساعت(3روز)

  کد دوره

  زمان برگزاری

  87321

  17-15/05/87

  87322

 

  26-24/10/87

 

  هزینه دوره برای هر نفر: 000/500/2 ریال

 

  کارگاه آموزشی مدول I

  پیش نیاز : دوره سطح 1

  مدت برگزاری: 40 ساعت(5روز)

 

  کد دوره

  زمان برگزاری

 

 

  86416

  86417

  7-3/6/87

  15-11/12/87

 

 

 

  هزینه دوره برای هر نفر: 000/000/5ریال

  لازم به ذکر است این انجمن آمادگی خود را برای برگزاری دوره های ویژه سازمان های مختلف اعلام می دارد.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.60.142.fa
برگشت به اصل مطلب