انجمن مهندسی ارزش ایران- اخبار انجمن
چکیده پایان نامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  پژوهشگران: مریم نیک فرد، مژگان السادات سلامتیان

  استاد راهنما: دکتر حمیدرضا دهقان

  پایان نامه دوره کارشناسی در رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی/ دانشگاه علوم پزشکی یزد - فروردین 1387


چکیده

  مقدمه: بهداشت و درمان همانند سایر صنایع به طور فزاینده ای تحت تأثیر فشارهای خارجی مانند کمبود نیروی کار و منابع و سختی هماهنگی بخش های مختلف آن می باشد که منجر به از بین رفتن منافع سازمان می شود. از میلیارد ها دلاری که سالانه برای خرید تکنولوژی در سازمان های خدمات بهداشتی درمانی خرج می شود، میلیون ها دلار آن به صورت یکجا در قالب هزینه های اضافی به هدر می رود. مهندسی ارزش که در صنعت بهداشت و درمان با نام «آنالیز ارزش» شناخته می شود، تکنیکی است کارآمد و شناخته شده در سطح جهانی که امروزه به ابزاری استراتژیک برای کاهش هزینه های سازمان های بهداشتی درمانی در زمینه خرید و چرخه ارزش مواد تبدیل شده است. اما، به گفته دانشمندان این رشته، آنالیز ارزش به صورت یک راز نگه داشته شده است.

  روش کار: پژوهش حاضر از نوع مطالعاتی Systematic Review می باشد. کلیدواژه های گوناگون در 10 موتور جستجو با استفاده از استراتژی های متنوع جستجو، قرار گرفتند. مطالعات موردی در زمینه بکارگیری مهندسی ارزش در بهداشت و درمان با تمرکز بر سه متغیر: زمینه کاری آنالیز ارزش، روش بکارگیری آنالیز ارزش و نتایج حاصله، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند و داده ها در data base طراحی شده در برنامه Microsoft Office Access وارد شدند. جدولی که به این منظور طراحی شده بود شامل نام فیلد، روش مورد استفاده، کد (یکی از 6 کد تعریف شده برای طبقه بندی موارد)، مبلغ صرفه جویی، نتیجه، مکان اجرای پروژه، هدف از پروژه و دلیل بکارگیری آن بود. برای تجزیه و تحلیل مطالعات انجام شده، به تفکیک روش های بکار برده شده، حداکثر، حداقل و متوسط میزان صرفه جویی در هر فیلد تعیین شدند.

  Keywords


  1. value analysis

  2. cost-consequence analysis

  3. value engineering

  4. cost-value analysis

  5. value analysis results

  6. Value management

  7. Value methodology

  8. Facility management

  9. Healthcare

  10. Hospital

  11. Saving strategy

  12. Supply chain management

  13. Systematic review

  14. cost-utility analysis

  15. performance

  16. function analysis

  17. cost-effective utilization

  18. cost-benefit analysis

  19. value

  20. worth

  21. cost

  22. price

  23. six sigma

  24. IDN


  25. مهندسی ارزش

  26. آنالیز ارزش

  27. کاهش هزینه

  28. صرفه جویی

  29. بیمارستان

  30. بهداشت و درمان

  31. مدیریت چرخه تأمین


  نتایج: تعداد کل رکوردهای ثبت شده 48 مورد بود که شرح تمام موارد در متن اصلی در قسمت Case Serie s آورده شده است. بیشترین تعداد مربوط به فیلد جنرال (16 مورد) و کمترین تعداد مربوط به فیلد ساخت و ساز (4 مورد) بود. همچنین 3 مورد در قسمت سایرین قرار گرفتند. متوسط میزان صرفه جویی در فیلد جنرال بیشترین ( 1,891,769 دلار) و در فیلد درمانی کمترین ( 301,738 دلار) مقدار را داشت.

  بحث و نتیجه گیری: نتایج این تحقیق مؤید این موضوع است که آنالیز ارزش می تواند در بهداشت و درمان مؤثر باشد و به ابزار مدیریتی برای کاهش هزینه ها تبدیل شود. با توجه به پیچیدگی امور در بیمارستان ها که اغراق نیست اگر بگوییم پیچیده ترین نوع سازمان از لحاظ مواد و نیروی انسانی است، آنالیز ارزش می تواند در حل بسیاری از مسائل مفید باشد. کاربرد این روش در مطالعات بهداشتی درمانی نشان داده است که در کشف فرصت های ناب صرفه جویی، بسیار کارا و اثربخش عمل می کند و تمرکز سازمان را به سمت حیاتی ترین نواحی هدایت می کند. هر چند کاهش هزینه های کلی بهداشت و درمان امکان پذیر نمی باشد اما می توانیم امیدوار باشیم که کیفیت را بهبود بخشیم و از منابع با کارایی بیشتری استفاده کنیم. برای رسیدن به این اهداف و نگهداری سیستم بهداشت و درمان، لازم است که ابزار سنجش ارزش را توسعه دهیم و به سوی سیستم بهداشت و درمان مبتنی بر ارزش، که به چالشی بزرگ برای این صنعت تبدیل شده است، گام برداریم.

  کلید واژه: مهندسی ارزش، آنالیز ارزش، بیمارستان، بهداشت و درمان، Systematic Review

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.60.150.fa
برگشت به اصل مطلب