انجمن مهندسی ارزش ایران- اخبار انجمن
ارسال مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها
از کلیه پژوهشگران و اعضای محترم انجمن در خواست می شود مقالات خود را جهت داوری و چاپ در فصل نامه انجمن مهندسی ارزش ایران تا مورخه  89/3/15 از طریق سایت ارسال نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.60.236.fa
برگشت به اصل مطلب