انجمن مهندسی ارزش ایران- اخبار انجمن
تغییر شماره حساب انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  حساب انجمن مهندسی ارزش به شماره حساب

  67879308.54

  بانک ملت به نام انجمن مهندسی ارزش ایران تغییر یافت.

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.60.241.fa
برگشت به اصل مطلب