انجمن مهندسی ارزش ایران- اخبار انجمن
گواهی نامه دوره سطح 1

حذف تصاویر و رنگ‌ها
گواهی نامه دوره آموزشی سطح 1 مهندسی ارزش مورخ 23/4/89 صادر گردیده است. شرکت کنندگان دوره با شماره تلفن 88090315 کمیته آموزش انجمن تماس گرفته و برای دریافت گواهی نامه خود هماهنگی فرمایند.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.60.255.fa
برگشت به اصل مطلب