انجمن مهندسی ارزش ایران- اخبار انجمن
برگزاری دوره آموزشی سطح2

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دوره آموزشی سطح 2 مهندسی ارزش در تاریخ 27-28/7/89 برگزار می گردد. لذا از افرادی که تاکنون ثبت نام اولیه کرده اند تقاضا می گردد مبلغ صدوبیست هزار تومان را به شماره حساب 67879308.54 بانک ملت به نام انجمن مهندسی ارزش ایران واریز و کپی فیش واریزی را تا تاریخ 24/7/89به شماره 88090315 و یا آدرس الکترونیکی iran.sive@gmail.com ارسال نمایند تا ثبت نام آنها قطعی گردد. اسامی افرادی که تا کنون ثبت نام اولیه را انجام داده اند به شرح زیر می باشد.

امیر قضاتی - سارا ذوالفقاری - امیر بهادر گودرزی - محمد سعدی - اکبر فرهادی - زینب صفی نوری - امین حبیب زاده - محمد باقر اسدی - میرزا بیگی - محمد شیر خدا - حسین صحرا نورد - اسماعیلی - علیرضا احمد پور  - سید محمد علی کاشفی - لیلا آموزگار - سارا قهرمان پور -مهدی نجفی - امین فروغی - عطیه نویدی

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.60.268.fa
برگشت به اصل مطلب