انجمن مهندسی ارزش ایران- اخبار انجمن
قابل توجه متقاضیان عضویت در هیات مدیره انجمن مهندسی ارزش ایران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

متقاضیان جهت عضویت در هیات مدیره انجمن مهندسی ارزش ایران می بایست فرم زیر را دریافت و پس از تکمیل تا تاریخ دوشنبه 8 آذرماه به ایمیل انجمن ارسال نمایند

دریافت فرم عضویت

آدرس ایمیل انجمن: iran.sive@gmail.com

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.60.294.fa
برگشت به اصل مطلب