انجمن مهندسی ارزش ایران- اخبار انجمن
صورتجلسه های هیات مدیره انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

برای مشاهده متن صورتجلسات هیات مدیره روی صورتجلسه مورد نظر کلیک فرمایید.
صورتجلسه هیات مدیره شماره 119
صورتجلسه هیات مدیره شماره 120
صورتجلسه هیات مدیره شماره 121
صورتجلسه هیات مدیره شماره 122
صورتجلسه هیات مدیره شماره 123
صورتجلسه هیات مدیره شماره 124

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.60.378.fa
برگشت به اصل مطلب