انجمن مهندسی ارزش ایران- اخبار انجمن
تایید هیات مدیره جدید توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها
تایید هیات مدیره جدید توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.60.380.fa
برگشت به اصل مطلب