انجمن مهندسی ارزش ایران- اخبار انجمن
کنفرانس مهندسی ارزش با عنوان مهندسی ارزش و اقتصاد مقاومتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 کنفرانس مهندسی ارزش
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.60.385.fa
برگشت به اصل مطلب