انجمن مهندسی ارزش ایران- اخبار مرتبط
معرفی کارکردهای انجمن های علمی در صدا و سیما

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در راستای ارتقای سطح انجمن های علمی کشور و پیرو هماهنگی های به عمل آمده توسط کمیسیون انجمن های علمی با سازمان صدا و سیما نسبت به معرفی کارکردهای انجمن های علمی توسط روسای محترم انجمن های علمی در حوزه رسانه اقداماتی انجام شد ه است. در این راستا مصاحبه با آقای دکتر شریعتی رییس محترم انجمن نانو فناوری در رادیو راس ساعت 22 با فرکانس 102 به طور زنده پخش خواهد شد
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.62.329.fa
برگشت به اصل مطلب