انجمن مهندسی ارزش ایران- اخبار مرتبط
هفتمین همایش فصلی انجمن مدیریت پروژه با موضوع مهندسی ارزش

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.62.394.fa
برگشت به اصل مطلب