رسالت انجمن

رسالت انجمن ایجاد فضایی برای تبادل اندیشه و آرای اندیشمندان، ارتقای سطح علمی پژوهشگران و متخصصان و نیز آشنا کردن عموم مردم با پیشرفت های دانش تخصصی با زبان ساده می باشد .

اساسنامه

فصل اول: کلیات و اهداف

ماده 1

به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علم و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط به انجمن مهندسی ارزش که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می شود، تشکیل می گردد.

ماده 2

انجمن مؤسسه ای غیر انتفاعی است و در زمینه های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیأت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد.

ماده 3

مرکزی انجمن در شهر تهران می باشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمنهای علمی می تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

تبصره: هیأت مدیره می تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکزی اصلی، انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

ماده 4

انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.
 

فصل دوم: وظایف و فعالیت‌ها

ماده 5

به منظور نیل به هدفهای مذکور در ماده (1) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد.
1-5- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی بین محققان و متخصصانی که به گونه ای با علم مهندسی ارزش سروکار دارند.
2-5- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرحها و دبرنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.
3-5- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تحلیل از محققان و استادان ممتاز.
4-5- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی.
5-5- تشکیل گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی.
6-5- انتشار کتب و نشریات علمی.

 

فصل سوم: انواع و شرایط عضویت

ماده 6

انواع و شرایط عضویت در انجمن به شرح ذیر می‌باشد:
1-6- عضویت پیوسته
مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته های مهندسی، اقتصاد، مدیریت، مالی و رشته های وابسته باشند،

 می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
2-6- عضویت وابسته
کسانی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در یکی از رشته های مذکور در بند 1-6 شاغل باشند.
3-6- عضویت دانشجویی
کلیه دانشجویانی که در رشته‌های مهندسی، اقتصاد، مدیریت و مالی به تحصیل اشتغال دارند.
4-6- عضویت افتخاری
شخصیتهای ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های مهندسی ارزش حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای مؤثر و ارزنده ای نموده باشند.
5-6- اعضای مؤسساتی (حقوقی)
سازمانهایی که در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارد، می توانند به عضویت انجمن درآیند.

تبصره 1: افرادی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های مذکور در بند 1-6 دمی باشند با تصویب هیأت مدیره می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

تبصره 2: اعضای مؤسساتی که به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.

ماده 7

هر یک از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می دگردد، به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره 1: پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی نسبت به دارائی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند .

تبصره 2: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده 8

عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:
1-8- استعفای کتبی
2-8- عدم پرداخت حق عضویت سالانه

تبصره: تأیید خاتمه عضویت با هیأت مدیره است.
 

فصل چهارم: ارکان انجمن

ماده 9

ارکان اصلی عبارتند از:
الف: مجمع عمومی
ب: هیأت مدیره (شورای اجرائی): بازرس (بازرسان)

الف: مجمع عمومی

ماده 10

مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.
1-10-
مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می شود و با حضور یا رأی کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء معتبر است.
2-10- در صورتیکه در دعوت نخست مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می شود و با هر تعداد حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت.
3-10- مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری با دعوت هیأت مدیره یا بازرس (بازرسان) و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می شود.

تبصره 1: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی بصورت کتبی و یا آگهی در روزنامه کثیر الانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

تبصره 2: یک سوم اعضای پیوسته می توانند مستقیماً اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق العاده نمایند مشروط بر اینکه هیأت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ایشان در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیأت مدیره و بازرس تصریح نمایند.

تبصره 3: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضا نامه ذکر شده است و هیأت رئیسه مجمع از میان اعضاء انتخاب خواهد شد.

ماده 11

وظایف مجامع عمومی عادی و فوق العاده:
1-11- انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس (بازرسان)
2-11- تصویب خط مشی انجمن
3-11- بررسی و تصویب پیشنهادات هیأت مدیره و بازرس (بازرسان)
4-11- تعیین میزان حق عضویت و تصویب ترازنامه
5-11- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
6-11- عزل هیأت مدیره (شورای اجرایی) و بازرس (بازرسان)
7-11- تصویب انحلال انجمن
8-11- بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن.

تبصره 1: مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.

تبصره 2: اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیأت مدیره و بازرس کاندیدا کرده اند.

تبصره 3: مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در مواد بندهای 5-11 و 6-11 و 7-11 تشکیل می شود.

ب: هیأت مدیره (شورای اجرایی)

ماده 12

هیأت مدیره انجمن مرکب از 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل می باشد که هر 2 سال یکبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می شوند.
1-12-
هیچ یک از اعضاء نمی توانند بیش از ... بار متوالی به عضویت هیأت مدیره انتخاب شوند.
2-12- عضویت در هیأت مدیره افتخاری است.
3-12- هیأت مدیره حداکثر تا یکماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می نماید.
4-12- کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضای رئیس هیأت مدیره و یک نفر از اعضاء همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره.
5-12- هیذت مدیره موظف است بر حسب نیاز هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد.
فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن یا تاریخ تشکیل جلسه هیأت مدیره حداقل سه روز است.
6-12- جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق معتبر است.
7-12- کلیه مصوبات هیأت مدیره ثبت و پس از امضای اعضاء در دفتر صورتجلسات هیأت مدیره نگهداری می شود.
8-12- شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضای بدون عذر موجه به تشخیص هیأت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
9-12- در صورت استعفاء برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیأت مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.
10-12- شرکت بازرس (بازرسان) در جلسات هیأت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.
11-12- هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن های علمی ارسال نماید.

تبصره: هیأت مدیره پیشین تا تأیید هیأت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

ماده 13

هیأت مدیره نماینده قانونی انجمن می باشد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:
1-13- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی
2-13- تشکیل گروههای علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها
3-13- هیأت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است، انجام دهد.
4-13- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجمن دارا می باشد.
5-13- تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موعد مقرر.
6-13- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیلی و حق توکیل به غیر.
7-13- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی
8-13 - اجرای طرح ها و برنامه های علمی در چهارچوب وظایف انجمن
9-13- جلب هدایا و کمکهای مالی
10-13- اهدای بورسهای تحقیقاتی و آموزشی
11-13- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
12-13- ارسال گزارشهای لازم به کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری "- بازرس (بازرسان)

ماده 14

مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان علی البدل برای مدت یک سال انتخاب می نماید.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

ماده 15

وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است:
1-15- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش با رأی مجمع عمومی
2-15- بررسی گزارش سالانه هیأت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی.
3-15- گزارش هر گونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیأت مدیره برای بررسی در دسترس بازرس یا بازرسان قرار گیرد.
 

فصل پنجم: گروه‌های علمی انجمن

ماده 16

انجمن می تواند گروه ها و کمیته های زیر را تشکیل دهد که براساس شرح وظایفی که از سوی هیأت مدیره تعیین می شود به فعالیت می پردازد.
1-16-
گروههای تخصصی
2-16- کمیته آموزش و پژوهش
3-16- کمیته انتشارات
4-16- کمیته آمار و اطلاعات
5-16- کمیته پذیرش و روابط عمومی
6-16- کمیته گردهمایی های علمی
7-16- تهیه و تصویب آیین نامه تشکیل گروهها و کمیته ها با انجمن است.

 

فصل ششم: بودجه و مواد متفرقه

ماده 17

منابع مالی انجمن عبارتند از:
1-17- حق عضویت اعضاء
2-17- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره ای
3-17- دریافت هدایا و کمکها
4-17- کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف موضوع ماده 5 این اساسنامه خواهد شد.

ماده 18

درآمدها و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می شود.

ماده 19

کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نامه انجمن نزد بانکهای کشور نگهداری می شود.

ماده 20

هیچ یک از مؤسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچ گونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود وابستگان درجه یک آنها نمی توانند مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه نمایند.

ماده 21

کلیه مدارک و پرونده های مالی و غیر مالی مرتبط با فعالیتهای انجمن درمحل دفترمرکزی انجمن .نگهداری می شود و در مواقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده 22

هر گونه تغییر درمفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.

ماده 23

انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروهها و احزاب سیاسی را ندارند.

ماده 24

در صورت تصویب انحلال انجمن توسط مجمع عمومی، همان مجمع هیأت تسویه ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیأت تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی کلیه داراییهای منقول و غیرمنقول انجمن را با نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یکی از مؤسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.

ماده 25

این اساسنامه مشتمل بر 6 فصل 25 ماده و 16 تبصره در جلسه مورخ 14/6/1380 مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید.


دفعات مشاهده: 23134 بار   |   دفعات چاپ: 3406 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 528 بار   |   0 نظر

امکانات سامانه

 • • امکان استفاده از صفحات و بخش‌های پيش‌فرض برنامه برای افزايش سرعت راه‌اندازی اوليه
 • • امکان بخش‌بندی سريع و ساده اطلاعات ارايه شده در پايگاه
 • • امکان ايجاد پايگاه‌ها اطلاعاتی پژوهشی و علمی مختلف به صورت بسيار آسان و سريع
 • • قابليت ايجاد صفحات اختصاصی برای متخصصين مختلف
 • • قابليت انجام بحث و گفتگوی متنی به صورت موضوع‌بندی شده و نيز فرد به فرد (Chat)
 • • امکان عضو گيری و ارسال خبرنامه به اعضای انجمن
 • • و ...

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

آمار سایت

 • كل کاربران ثبت شده: 2930 کاربر
 • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
 • ميهمانان در حال بازديد: 12 کاربر
 • تمام بازديد‌ها: 5338322 بازدید
 • بازديد 24 ساعت قبل: 196 بازدید

بازنشر اطلاعات

استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می‌باشد.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن مهندسی ارزش ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 All Rights Reserved | Society of iranian value engineering

Designed & Developed by : Yektaweb