انجمن مهندسی ارزش ایران- اسامی هیات مؤسسین انجمن مهندسی ارزش ایران
اسامی هیات مؤسسین انجمن مهندسی ارزش ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اسامی اعضای هیات موسس که بنیان گذار انجمن در ایران شدند به شرح زیر است:

 1. آقای دکتر رضا اردکانیان: معاون وقت وزارت نیرو در امور آب و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

 2. آقای دکتر عباس افشار: عضو هیات علمی دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

 3. آقای مهندس عزیزاله بابایی: مدیر عامل وقت شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس 

 4. آقای مهندس مهدی تفضلی: معاون فنی وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 5. آقای دکتر رضا توکلی مقدم: عضو هیات علمی گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران

 6. آقای دکتر ابراهیم ثنایی: عضو هیات علمی دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران 

 7. آقای دکتر محمد سعید جبل عاملی: عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران 

 8. آقای مهندس علی اصغر جلال زاده: رئیس هیات مدیره شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

 9. آقای دکتر محسن حامدی: عضو هیات علمی گروه مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تهران

10. آقای دکتر علیرضا رهایی: عضو هیات علمی دانشکده صنایع دانشگاه امیر کبیر

11. مرحوم دکتر محمد حسین سلیمی: عضو هیات علمی و رئیس وقت دانشکده صنایع دانشگاه امیر کبیر 

12. آقای دکتر سعید سهراب پور: عضو هیات علمی دانشکده عمران دانشکده فنی دانشگاه صنعتی شریف

13. آقای دکتر مسعود شریعت پناهی: عضو هیات علمی گروه مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تهران

14. آقای دکتر  احمد صبوری قمی: عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی

15. آقای دکتر یعقوب قلی پور: عضو هیات علمی گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران

16. آقای دکتر محمد تقی کاظمی: عضو هیات علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف 

17. آقای دکتر مسعود تابش: عضو هیات علمی  گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.148.343.fa
برگشت به اصل مطلب