انجمن مهندسی ارزش ایران- کنفرانس پنجم
برگزاری پنجمین همایش ملی مهندسی ارزش

حذف تصاویر و رنگ‌ها
برگزاری پنجمین همایش ملی مهندسی ارزش
www.ncve.ir
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.153.388.fa
برگشت به اصل مطلب